Huisregels

Deze huisregels zijn van toepassing voor iedereen die zich inschrijft bij Diner Rendez Vous en deelneemt aan de events.

 • Als deelnemer ben je op tijd aanwezig bij het event. Als u annuleert dan geeft dit geen recht op restitutie van het all-in bedrag. Wij rekenen op aanwezigheid van iedereen die zich aanmeldt en je persoonlijk ticket is uitsluitend op de eventdatum geldig. Ziekenhuisopname of overlijden directe familie geeft recht om het ticket binnen 2 maanden nog opnieuw door u te gebruiken.
 • Niets van anderen wordt naar buiten gecommuniceerd (zowel mondeling, schriftelijk of via sociale media). Ook ons mailverkeer wordt altijd bcc verzonden, waardoor mailadressen afgeschermd worden en niet zichtbaar zijn. Tijdens events kunnen deelnemers mailadressen en mobiele nummers zelf uitwisselen met elkaar. We hanteren de AVG wetgeving strikt.
 • De opzet van Diner Rendez Vous, wat er geboden wordt, wat er van deelnemers wordt verwacht staat duidelijk aangegeven op deze website. Door je in te schrijven bij ons en aan te melden voor events van Diner Rendez Vous, ga je akkoord met ons aanbod en onze huisregels. Je ondertekent je inschrijving ook digitaal met het akkoord gaan met huisregels, opzet en werkwijze.
 • Elke deelnemer zorgt ervoor dat hij/zij om 18.30 in de avond of 14.30 uur in de middag aanwezig is op de locatie. Bij regelmatig te laat komen, worden wij genoodzaakt om deze deelnemer niet meer toe te laten tot Diner Rendez Vous. Restitutie van inschrijfgeld of eventgelden is uitgesloten in dit geval. Het groepsbelang staat altijd voorop, evenals een goede voortgang van het event en op tijd kunnen beginnen.
 • Diner Rendez Vous kan tijdens de events sfeerfoto’s (laten) maken. Deelnemers gaan ermee akkoord dat ze hierop afgebeeld worden en doen afstand van elk recht gerelateerd aan het beeldmateriaal. Het beeldmateriaal wordt gebruikt op sociale media om de events en organisatie te promoten. Deelnemers gaan hiermee akkoord en hebben geen bezwaar hiertegen.
 • Eventuele klachten of opmerkingen over Diner Rendez Vous of over specifieke personen, dienen rechtstreeks met de organisatie opgenomen te worden en niet via indirecte wegen zoals mailadressen of sociale media, waardoor er sfeer ontwrichtende situaties kunnen ontstaan of schending van privacy plaatsvindt.
 • Expliciete werving van mensen als hoofddoel via Diner Rendez Vous voor je eigen activiteiten of commerciële doeleinden is niet toegestaan. Bij overtreding van deze regel volgt onmiddellijke verwijdering uit Diner Rendez Vous en de groepsapp. Restitutie is ook uitgesloten.
 • Geweld, drankmisbruik, gebruik van drugs of respectloos gedrag leidt tot onmiddellijke verwijdering van het event en directe verwijdering als deelnemer van Diner Rendez Vous. Restitutie van betaalde gelden is dan uitgesloten.
 • De Diner Rendez Vous organisatie behoud het alleenrecht om deelnemers verdere deelname te weigeren, indien er sprake is van ontwrichting van de sfeer door de deelnemer, het schenden van privacy, het overtreden van huisregels, niet instemmen met de wijze van organisatie van Diner Rendez Vous. Ook hier geldt dat het groepsbelang altijd voorop staat en een positieve voortzetting van Diner Rendez Vous gewaarborgd moet zijn.
 • Restitutie van inschrijfkosten en/of restitutie van de all-in prijs van een event behoort niet tot de mogelijkheden: als je opzegt of indien de toegang tot Diner Rendez Vous door de organisatie ontzegd wordt, indien privacy, huisregels of de sfeer van Diner Rendez Vous geschonden wordt. Tevens geen restitutie bij landelijk opgelegde regels door de regering waardoor Diner Rendez Vous niet georganiseerd mag worden.
 • Deelnemers zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van persoonlijke bezittingen. Bij diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen kan Diner Rendez Vous nooit aansprakelijk worden gesteld. Wij adviseren u om contact met uw verzekering op te nemen en aangifte bij politie te doen. Mocht u persoonlijk letsel oplopen of persoonlijk letsel veroorzaken bij aanwezige deelnemer (s) dan valt dit onder uw persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering en adviseren wij u om contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij.
 • Bij extreme weersomstandigheden, pandemieën, staking of brand op de locatie, kan Diner Rendez Vous het event verplaatsen naar een andere datum en behouden de deelnemers hun plek op de nieuwe datum.
 • Diner Rendez Vous zal naar beste vermogen de events op een zo professioneel mogelijke wijze organiseren. Diner Rendez Vous is echter nooit aansprakelijk voor de kwaliteit van de persoonlijke ontmoetingen, daar deze bepaalt worden door de deelnemers zelf. Wij faciliteren en organiseren de events en locatie uitsluitend.

Update januari 2024- Diner Rendez Vous. Bereikbaar voor alle vragen of feedback via info@dinerrendezvous.nl